Số 320 - khu 5 - phường Đại Phúc - tp Bắc Ninh -Bắc Ninh