Phòng Vật liệu vô cơ

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 PGS.TS. Đào Ngọc Nhiệm BC 066747816 nhiemdn@ims.vast.ac.vn
2 ThS. Đoàn Trung Dũng BC 066747816 dungdt@ims.vast.ac.vn
3 ThS. Nguyễn Thị Hà Chi BC 066747816 chint@ims.vast.ac.vn
4 TS. Phạm Ngọc Chức BC 066747816 chucpn@ims.vast.ac.vn
5 CN. Nguyễn Quang Bắc BC 066747816 bacnq@ims.vast.ac.vn
6 Vũ Thế Ninh BC 066747816 ninhvt@ims.vast.ac.vn
7 TS. Nguyễn Đức Văn BC 066747816 vannd@ims.vast.ac.vn
8 Đào Văn Tiến BC 066747816 tiendv@ims.vast.ac.vn
9 Lưu Minh Đại CTV 066747816 dailm@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

(Đang cập nhật)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(Đang cập nhật)

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)