12/2017: Chia tay các em sang với nghiệp đoàn CFT

Cố gắng nha các cô gái!