Trung tâm Công nghệ và Vật liệu môi trường

 

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 ThS. Dương Văn Nam Biên chế 0933424688 namdv@ims.vast.ac.vn
2 TS. Phan Văn Trường Biên chế 0915905534 truongpv@ims.vast.ac.vn
3 Trần Anh Tuấn Biên chế 0903205162 tuanta@ims.vast.ac.vn
4 Lê Quang Vinh Biên chế 0912100007 vinhlq@ims.vast.ac.vn
5 Tạ Văn Hạnh Biên chế 0917317283 hanhtv@ims.vast.ac.vn
6 Lê Thị Hải Ninh Biên chế 0915343324 ninhlth@ims.vast.ac.vn
7 Nguyễn Đức Núi Biên chế 0903431711 nuind@ims.vast.ac.vn
8 ThS. Phí Văn Công Biên chế 0378210295 congpv@ims.vast.ac.vn
9 Trần Thị Thu Thủy Biên chế 0988204842 thuyttt@ims.vast.ac.vn
10 Trần Mạnh Linh 0707570173 linhtm@ims.vast.ac.vn

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

(Đang cập nhật)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(Đang cập nhật)

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)