Trung tâm đánh giá hư hỏng vật liệu

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 TS. Hoàng Lâm Hồng Biên chế 0982621343 honghl@ims.vast.ac.vn
honghl@ims.vast.vn
hoanglamhonghn@gmail.com
2 PGS. TS. Lê Thị Hồng Liên Biên chế 0903205562 honglien@ims.vast.ac.vn
honglien58@gmail.com
3 Phan Anh Tú CTV 0912015632 tupa@ims.vast.ac.vn
anhtu9859@gmail.com
4 Đặng Nhật Khiêm Biên chế 0976366811 khiemdn@ims.vast.ac.vn
dangnhatkhiem@yahoo.com
5 TS. Đào Chí Tuệ Biên chế 0989198219 tuedc@ims.vast.ac.vn
tuedc@ims.vast.vn
daochitue@gmail.com
6 Nguyễn Thị Thanh Nga Biên chế 0915451398 ngantt@ims.vast.ac.vn
thanhnga98@gmail.com
7 Hoàng Minh Trường Biên chế 0986377410 truonghm@ims.vast.ac.vn
truonghm@ims.vast.vn
hoangminhtruong2882@gmail.com
8 Vũ Hạnh Ngân Biên chế 0818155688 nganvh@ims.vast.ac.vn
vuhanhngan@gmail.com
9

Nguyễn Văn Trang

0902211487 trangnv@ims.vast.ac.vn
minhtrang0804@gmail.com
10

Nguyễn Bích Vân

0936543883 vannb@ims.vast.ac.vn
vannguyenbich078@gmail.com
11 CN. Nguyễn Thị Thúy An 0339532114 anntt@ims.vast.ac.vn
nttan139@gmail.com
12 Nguyễn Thị Phương Dung 0912117787 dungntp@ims.vast.ac.vn
dungntp82@gmail.com

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

(Đang cập nhật)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

(Đang cập nhật)

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

(Đang cập nhật)