Phòng Quản lý tổng hợp

Phòng Quản lý Tổng hợp có nhiệm vụ đảm bảo các công tác tổ chức cán bộ, quản lý khoa học, kế hoạch tổng hợp, tài chính kế toán, hợp tác quốc tế, hành chính văn phòng và quản trị của viện, cụ thể như sau:
       -  Quản lý tài chính, vật tư, tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của Viện.
       -  Quản lý cán bộ, lao động và tiền lương, tổ chức và hành chính.
       -  Quản lý hoạt động khoa học, kinh phí, hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ.
       - Quản trị mạng nội bộ, e-mail, internet.

 

Danh sách cán bộ Phòng Quản lý tổng hợp:

1. PGS. TS. Đoàn Đình Phương - Phụ trách Phòng
ĐT: 024. 3756 4129 - Fax: (84-024) 38360705 - Email: office@ims.vast.ac.vn
2. Trương Thị Phượng - Phó trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
ĐT: 024.37563783
Email: phuongtt@ims.vast.ac.vn
3. Nguyễn Thị Hương Lan - Phó trưởng phòng

ĐT: 024.37568870
Email: lannth@ims.vast.ac.vn

4. Đỗ Thị Huệ - Kế toán
ĐT: 024.37569286
Email: taivu@ims.vast.ac.vn       

5. Cao Thị Như Quỳnh - Kế toán
ĐT: 024.37569286
Email: taivu@ims.vast.ac.vn
6. Phạm Thị Huệ - Chuyên viên phụ trách HTQT và đào tạo

ĐT: 024.37917056
Email: huept@ims.vast.ac.vn       

7. Phạm Thị Hải Đăng - Chuyên viên phụ trách QLKH và bảo hiểm xã hội
ĐT: 024.37564129
Email: dangpth@ims.vast.ac.vn       

8. Nguyễn Thị Kim Cúc - Chuyên viên phụ trách văn thư & lưu trữ
ĐT: 024.37564129
Email: cucntk@ims.vast.ac.vn       

9. Vũ Thị Huyền - Chuyên viên phụ trách quản lý hạ tầng, đấu thầu
ĐT: 024.37568870
Email: huyenvt@ims.vast.ac.vn       

10. Đinh Nguyễn Hoàng - Chuyên viên phụ trách hệ thống thông tin nội bộ
ĐT: 024.37918244
Email: hoangdn@ims.vast.ac.vn

11. Phạm Đình Thu - Kỹ sư phụ trách quản lý hạ tầng
ĐT: 024.37918244
Email: thupd@ims.vast.ac.vn

12. Nguyễn Thị Hằng - Kế toán
ĐT: 024.37569286
Email: taivu@ims.vast.ac.vn 
13. Nguyễn Ngọc Sáu - Lái xe

ĐT: 024.37568870