Phòng Hóa học và Vật liệu xúc tác

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT Họ và tên Biên chế/ HĐ/CTV Điện thoại Email
1 PGS.TS. Hoàng Anh Sơn BC 0915149124 sonha@ims.vast.ac.vn
2 CN. Trần Quế Chi BC 0856100821 chitq@ims.vast.ac.vn
3 TS. Công Hồng Hạnh BC 0963600768 hanhch@ims.vast.ac.vn
4 ThS. Trần Thị Hương BC 0988252870 huongtt@ims.vast.ac.vn
5 ThS. Bùi Quốc Nam BC    
6 ThS. Nguyễn Hồng Nhung BC 0932218611 nhungnh@ims.vast.ac.vn
7 ThS. Nguyễn Quốc Trung BC 0915268187 trungnq@ims.vast.ac.vn
8 CN. Phạm Duy Khánh 0383901994 khanhpd@ims.vast.ac.vn
9 CN. Tô Xuân Thắng 0929716666  

 

CÁC THÀNH TỰU CHÍNH

1. Nghiên cứu KHCN (Tên đề tài, Chủ nhiệm đề tài, Cấp xét duyệt, thời gian thực hiện):

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cấp xét duyệt

Thời gian thực hiện

 

1

Thử nghiệm ứng dụng gói giải pháp tích hợp các chế phẩm nano (Ag0, Cu0, Fe0 và Co0) để phòng, trị bệnh và kích thích sinh trưởng, tăng năng suất thu hoạch của cây gừng trâu (gừng trâu - Zingiber officinale Rosc.) trên địa bàn huyện Hà Quảng, Cao Bằng

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Viện Hàn lâm KH&CNVN/UBND tỉnh Cao Bằng

2019-2020

2

Synthesis and study of the effect of metal nanoparticles on the yield and disease resistance of wheat and barley in the pre-sowing treatment of seeds

TS. Vũ Hồng Sơn

Viện Hàn lâm KH&CNVN

2019-2020

3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano kim loại Fe0 và chế phẩm   nano Ag0 – chitosan đến khả năng sinh trưởng và phát triển trong quá trình nuôi tôm thẻ chân trắng

ThS. Trần Thị Hương

Viện Khoa học vật liệu

2019

4

Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ xử lý hạt ngô giống bằng một số nano kim loại để tăng năng suất thu hoạch của cây ngô tại một số địa phương vùng Tây Bắc.

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

Nhà nước/Chương trình Tây Bắc

2016-2018

5

Ứng dụng các sản phẩm nano kim loại (Cu0, Fe0, Co0) trong quá trình xử lý hạt giống nhằm kích thích tăng trưởng tăng năng suất thu hoạch cho cây ngô trên địa bàn tỉnh Cao bằng

PGS.TS. Hoàng Anh Sơn

UBND tỉnh Cao Bằng

2016-2017

6

Xây dựng phương pháp phân tích thành phần Masterbatch - nguyên liệu phục vụ gia công ngành nhựa và  nghiên cứu nâng cao chất lượng,  thử nghiệm một số đơn thức phối liệu sản xuất masterbatch trên cơ sở nhựa PE cho sản xuất màng, túi polyme

Ths. Nguyễn Hồng Nhung

 

 

Viện Khoa học vật liệu

2017

7

Nghiên cứu chế tạo bột hydroxyapatit kích thước nanomet  định hướng ứng dụng y sinh

Ths.Nguyễn Thị Toàn

 

Viện Khoa học vật liệu

2016

8

Nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lượng bề mặt tự do của hạt nano kim loại với hoạt tính xúc tác sinh học - kích thích sinh trưởng cho cây ngô

Ths. Quách Thị Hoàng Yến

 

Viện Khoa học vật liệu

2016

9

“Phát triển thiết bị xúc tác trên cơ sở một số oxit kim loại ứng dụng chuyển hóa khí ô nhiễm môi trường

ThS. Nguyễn Quốc Trung

 

Viện Khoa học vật liệu

2015

10

Nghiên cứu thử nghiệm, đánh giá tác động của các hạt nano kim loại Đồng, Cobal và Sắt đến quá trình sinh trưởng và năng suất thu hoạch của cây nghệ

Ths. Nguyễn Hồng Nhung

 

Viện Khoa học vật liệu

2015

11

Nghiên cứu tổng hợp các gel cấu trúc nano-micro trên cơ sở cardanol biến tính và copolime của dẫn xuất stiren ứng dụng để tách và thu hồi Gali từ công nghệ Bayer sản xuất nhôm

TS. Hoàng Anh Sơn

Nhà nước/Chương trình NCCB-ĐHƯD

2011- 2014

12

Nghiên cứu công nghệ chế tạo các nano kim loại Cu, Co và Fe bằng phương pháp hoàn nguyên ở nhiệt độ thấp từ các oxit tương ứng và thử nghiệm, đánh giá khả năng của chúng trong việc kích thích tăng trưởng, tăng năng suất của cây trồng nông nghiệp

CN. Trần Quế Chi

Viện Khoa học vật liệu

2014

2. Sản phẩm công nghệ:

- Sơn chắn sóng điện từ:

   Sơn nano cacbon một thành phần, hai thành phần bền thời tiết, khí hậu có khả năng che chắn 99,99% sóng điện từ tới tại các dải tần số RF (100 – 3000 MHz) và X-band (8-12 GHz).

   Mục đích sử dụng: Bảo vệ an toàn thiết bị, con người khỏi tác động của sóng điện từ tại các dải RF (100 MHz – 3000 MHz) và X-band (8-12 GHz)

Hình 1: Sơn bảo vệ môi trường sinh sống khỏi tác động của sóng điện từ.

- Nano kim loại hóa trị không (các nguyên tố vi lượng):

Hạt nano Fe0, Cu0, Co0 kích thước trung bình 30-70 nm, độ sạch trên 99,6%   

Mục đích sử dụng: Xử lý hạt/củ giống, kích thích sinh trưởng phát triển của cây trồng, tăng khả năng chống chịu bệnh, tăng năng suất thu hoạch 20-30%.

Hình 2: Ảnh SEM của các hạt nano Fe0, Cu0, Co0

- Xúc tác xử lý khí thải độc hại:

      Tổ hợp xúc tác K/MnxOy,KMnFexOy, Au/Co3O4 tẩm trên nền gốm cao nhôm.

Mục đích sử dụng: Ứng dụng trong các lò đốt rác y tế, có khả năng chuyển hóa và loại bỏ các khí thải độc hại (NO, Nox, CO...)

 

CÁC CÔNG BỐ TIÊU BIỂU

1. Bài báo/báo cáo hội nghị:

 1. Son A. Hoang1, Liem Q. Nguyen1, Nhung H. Nguyen1, Chi Q. Tran1, Dong V. Nguyen2, Quy N. Vu3 and Chi M. Phan4 . Metal nanoparticles as effective promotors for Maize production. DOI : 10.1038/s41598-019-50265-2. Scientific Reports (2019)
 1. Nguyễn Thị Thanh Huyền1, Nguyễn Hồng Nhung2, Phạm Duy Khánh2, Trần Quế Chi2, Trần Thị Thanh Thảo1 và Hoàng Anh Sơn2. Chế tạo và nghiên cứu đặc trưng tính chất của hạt nano cobalt hóa trị không. Tạp chí hóa học T57, 4E1,2, 264-269, 2019. ISSN: 0866-7144
 2. Huyen Nguyen Thi Thanh1, Son Hoang Anh2, Nhung Hong Nguyen2, Chi Que Tran2, Dong Nguyen Van3, Quy Vu Ngoc4. Research on the impact of nano metals particle in growth development and yield of maize. Proceedings of the 9th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 2019, 177-184, ISSN: 2043-6262 (Online)
 3. Nguyen Thi Thanh Huyen, Nguyen Hong Nhung, Le Thanh, Pham Duy Khanh, Tran Dai Lam, Hoang Anh Son. Preparation and characterization of zerovalent iron nanoparticles, Vietnam Journal of Chemistry, 2018, 56(2), 226-230
 4. Hoàng Anh Sơn, Trần Quế Chi, Nguyễn Quốc Trung, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đàm Văn Phú, Lê Trọng Hính, Vũ Ngọc Quý, “Ứng dụng hạt nano kim loại để xử lý hạt giống nhằm kích thích sinh trưởng và tăng năng suất thu hoạch của cây ngô”, Tạp chí Hóa học, số 55 (3e12), tr.204-209, 2017
 1. Anh Son Hoang and Chi Phan. Synthesis and application of silver nanoparticles to protect grapevines from anthracnose and downy mildew. Proceedings The 6th Asian Symposium on Advanced Materials: Chemistry, Physics & Biomedicine of Functional and Novel Materials, 693-697, 2017. ISBN: 987-604-913-603-0
 2. Son Hoang Anh, Nhung Nguyen Hong, Chi Tran Que, Yen Hoang Quach Thi, Toan Nguyen Thi, Huong Tran Thi, Chan Do The, Sơn Le Phuc, Trung Nguyen Quoc, Son Vu Hong, Huyen Nguyen Thi Thanh and Chi Phan, Preparation and study physicochemical characterization of zero – valent iron, copper and  cobalt nanoparticles, Proceedings The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, 405-415, 2017
 3. Hoàng Anh Sơn*, Nguyễn Hồng Nhung, Lớp phủ chắn sóng điện từ trên cơ sở polyme compozit pha trộn ống nano cacbon, TẠP CHÍ HÓA HỌC, 54(6e1) 142-148, 2016
 4. Anh Son Hoang, Hong Nhung Nguyen, Nam Bui Quoc, Hong Son Vu, Thanh Phong Vo, Thanh Vinh Nguyen, and Chi Phan. Extraction of gallium from Bayer liquor using extractant produced from cashew nutshell liquid. Minerals Engineering 79(2015) 88-93, 2015.
 5. Anh Son HoangThi Huong TranHong Nhung NguyenHong Son VuThanh Phong VoChi PhanThanh Vinh NguyenSynthesis of oxime from a renewable resource for metal extraction, Korean Journal of Chemical Engineering, DOI: 10.1007/s11814-014-0348-0 (2015).
 6. Hoàng Anh Sơn, Trần Thị Hương, Nguyễn Hồng Nhung, Vũ Hồng Sơn, Trần Quế Chi, Bùi Quốc Nam, Nguyễn Kiên CườngVõ Thành Phong, Thu hồi gali từ dung dịch aluminat trong quá trình chế biến bauxite tân rai bằng các phương pháp chiết bởi kelex-100 và aldoxim cacdanol tổng hợp từ dầu vỏ hạt điều Việt Nam,Tạp chí khoa học và công nghệ. 52 (3C) (2014), 657-665.
 7. Trần Quế Chi, Vũ Hồng Sơn, Lê Phúc Sơn, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Thế Chân, Trần Thị Hương, Quách Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Toàn, Nguyễn Hồng Nhung, Bùi Quốc Nam, Hoàng Anh Sơn, Nghiên cứu chế tạo tinh thể nano kim loại đồng sử dụng phương pháp khử đồng oxit bằng hydro nhằm ứng dụng trong nông nghiệp, Tạp chí khoa học và công nghệ. 52(3C) (2014), 682-687.
 8. Vũ Hồng Sơn, Lê Phúc Sơn, Tổng hợp nano TiO2cấu trúc anatase pha tạp neodymium bằng phương pháp sol-gel, Tạp chí Hóa học, 52(4) (2014) , 439-442.

2. Bằng độc quyền sáng chế/GPHI:

 • Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1638 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 31/01/2018 “QUY TRÌNH ĐIỀU CHẾ HỢP CHẤT HYDROXY PHENYL ALDOXIM TỪ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU”. Tác giả: Hoàng Anh Sơn
 • Bằng độc quyền sáng chế số 21712 do Cục Sở hữu trí tuệ cấp ngày 12/08/2019 “PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ HẠT NGÔ GIỐNG BẰNG DUNG DỊCH NANO KIM LOẠI ĐỒNG”. Tác giả: Hoàng Anh Sơn, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Quế Chi, Nguyễn Quang Liêm

 

TRANG THIẾT BỊ CHÍNH

Máy đo kích thước hạt và thế zeta (Zetasizer-nanoZS)

 

 

Máy xác định diện tích bề mặt riêng BET

 

Thiết bị xác định nồng độ khí

 

 

Thiết bị đo điện trở suất bề mặt

 

Lò ống, lò nung có điều khiển nhiệt độ đến 1500O

 

 

Máy sinh khí hydro

 

 

Tủ sấy chân không

 

 

Tủ sấy dưới 200OC

 

Máy nghiền bi hành tinh

 

 

Máy nén khí

 

Máy khuấy từ gia nhiệt

 

 

Máy khuấy cơ