Công đoàn Viện Khoa học vật liệu


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU
NHIỆM KỲ 2017-2022

 

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Duy Long Chủ tịch
2 Nguyễn Thanh Hường Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ
3 Nguyễn Văn Luân Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban thường vụ
4 Phạm Hồng Nam Ủy viên Ban Chấp Hành
5 Đỗ Khánh Tùng Ủy viên Ban Chấp Hành
6 Trần Thị Kim Chi Ủy viên Ban Chấp Hành
7 Phạm Ngọc Chức Ủy viên Ban Chấp Hành
8 Nguyễn Thị Kim Cúc Ủy viên Ban Chấp Hành
9 Phạm Thị Hải Đăng Ủy viên Ban Chấp Hành