Cơ cấu tổ chức

 

Hiện tại Viện Khoa học vật liệu là Viện chuyên ngành lớn nhất Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với gần 300 cán bộ, 11 Nghiên cứu viên cao cấp, 15 Giáo sư/Phó Giáo sư, 75 cán bộ có trình độ Tiến sỹ, Nghiên cứu viên chính trở lên.

Viện được tổ chức thành 5 hướng nghiên cứu chính với 24 phòng chuyên môn, 04 trung tâm nghiên cứu - triển khai, 01 phòng thí nghiệm trọng điểm về vật liệu và linh kiện điện tử, và 01 khu phát triển công nghệ, cụ thể như sau:

 

Tham mưu và giúp việc cho Lãnh đạo Viện có Phòng Quản lý tổng hợpHội đồng Khoa học. Bên cạnh đó các tổ chức Công đoànĐoàn thanh niên phối hợp cùng với Viện chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác.