Biểu mẫu hợp tác quốc tế

 

TIÊU ĐỀ NGÀY CẬP NHẬT CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
Mẫu danh sách tham dự hội thảo 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đề nghị thanh toán công tác phí 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đơn đề nghị đi nước ngoài 10.6.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu Đơn xin đi nước ngoài - Trưởng phòng 10.6.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu báo cáo đoàn vào
10.6.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu đơn xin gia hạn thời gian công tác ở nước ngoài 10.6.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu Báo cáo kết quả chuyến đi công tác nước ngoài 10.6.2020 Phạm Thị Huệ
Mẫu Báo cáo kết quả làm việc với đoàn khách nước ngoài 10.6.2020 Phạm Thị Huệ