Biểu mẫu đề tài, dự án

 

TIÊU ĐỀ NGÀY CẬP NHẬT CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài HTQT cấp VHL 06.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài độc lập cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài Bộ-Ngành-Địa phương cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài SXTN cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài PTCN cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài ủy quyền cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài ưu tiên/độc lập trẻ cấp VHL 03.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài NCVCC cấp VHL 13.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hồ sơ thuyết minh/nghiệm thu đề tài phát triển SPTM  cấp VHL 14.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn   Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu báo cáo chuyên đề khoa học   Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu phiếu nhận xét đề tài cơ sở 14.02.2020 Phạm Thị Hải Đăng
Mẫu thủ tục đăng ký đấu thầu mua sắm hóa chất
21.02.2020 Vũ Thị Huyền
Mẫu giao nhận vật tư
21.02.2020 Vũ Thị Huyền