Biểu mẫu chung

 

TIÊU ĐỀ NGÀY CẬP NHẬT CÁN BỘ PHỤ TRÁCH
Mẫu bảng chấm công 14.02.2020 Nguyễn Thị Kim Cúc
Mẫu đề nghị tạm ứng 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đề nghị thanh toán 14.02.2020 Trương Thị Phượng
Mẫu đơn xin đưa thiết bị ra ngoài cơ quan   Vũ Thị Huyền
Mẫu đơn xin làm việc ngoài giờ hành chính 03.02.2020 Nguyễn Thị Kim Cúc
Mẫu phiếu đăng ký sử dụng hội trường, thiết bị trình chiếu 02.02.2020 Vũ Thị Huyền
Mẫu tờ trình, báo cáo, biên bản, công văn, quyết định, giấy mời   -