Ban lãnh đạo

          

                 VIỆN TRƯỞNG

PGS. TS. NCVCC. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG


Email: phuongdd@ims.vast.ac.vn

Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Viện Khoa học vật liệu theo chức năng, nhiệm vụ của Viện; chỉ đạo, giải quyết các công việc của Viện thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị; trực tiếp chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính, công tác tổ chức cán bộ, công tác hợp tác quốc tế, tổ chức hội nghị - hội thảo, Hội đồng Khoa học; công tác xây dựng và quản lý hạ tầng cơ sở; phụ trách hoạt động của Phòng Quản lý tổng hợp.

    

              PHÓ VIỆN TRƯỞNG

     PGS. TS. NCVCC. HOÀNG ANH SƠN


Email: sonha@ims.vast.ac.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác phát triển công nghệ, công tác triển khai ứng dụng, công tác quản lý Khu triển khai công nghệ Tựu Liệt, công tác đoàn thể, công tác quân sự, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, công tác an toàn phóng xạ và một số công tác khác do Viện trưởng giao.

 

               PHÓ VIỆN TRƯỞNG

        PGS. TS. NCVC. NGUYỄN THANH TÙNG


Email: tungnt@ims.vast.ac.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác quản lý khoa học, công tác đào tạo, công tác quản lý trang thiết bị và một số công tác khác do Viện trưởng giao.

               

               PHÓ VIỆN TRƯỞNG

         PGS. TS. NCVCC. TRẦN QUỐC TIẾN


Email: tientq@ims.vast.ac.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Viện trưởng trong công tác hợp tác quốc tế, thông tin - xuất bản, tổ chức hội nghị - hội thảo và một số công tác khác do Viện trưởng giao.

 

 

Lãnh đạo viện qua các thời kỳ

_____

GIAI ĐOẠN 2009-2017

GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

Viện trưởng
GS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM

                                                     

Phó Viện trưởng
PGS. TS. PHẠM ĐỨC THẮNG
PGS. TS. ĐOÀN ĐÌNH PHƯƠNG
PGS. TS. VŨ ĐÌNH LÃM

 

GIAI ĐOẠN 2002-2009

GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC

Viện trưởng
GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC

 

Phó Viện trưởng 
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TS. NGUYỄN VĂN TÍCH
PGS. TS. NGUYỄN QUANG LIÊM
PGS. TS. PHAN NGỌC MINH

 

GIAI ĐOẠN 1997-2002

GS. TSKH. PHAN HỒNG KHÔI

Viện trưởng
GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI

 

Phó Viện trưởng
PGS. TS. LƯU MINH ĐẠI

PGS. TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. NGUYỄN XUÂN PHÚC
PGS. TS. ĐỖ XUÂN THÀNH
PGS. TSKH. NGÔ QUỐC BƯU

 

GIAI ĐOẠN 1993-1997

GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Viện trưởng
GS. VS. NGUYỄN VĂN HIỆU

 

Phó Viện trưởng
GS. TS. PHAN HỒNG KHÔI

PGS. TS. HỒ SƠN LÂM
GS. TSKH. VŨ XUÂN QUANG
TS. NGUYỄN ĐỨC QUÝ