Giấy phép pháp nhân

Vạn Xuân là công ty hoạt động dưới sự cho phép của pháp luật Việt Nam, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động, vì một mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Vạn Xuân là công ty hoạt động dưới sự cho phép của pháp luật Việt Nam, đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam và các nước tiếp nhận lao động, vì một mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

  • Mã số doanh nghiệp 0104884402
  • Giấy phép Xuất khẩu lao động số 1200 
  • Giấy phép Xuất khẩu lao động ngành điều dưỡng - Nhật Bản
  • Giấy phép Xuất khẩu lao động kỹ năng Đặc định - Nhật Bản
  • Giấy phép xuất khẩu lao động Đài Loan